Χρήσιμα

Χρόνοι ανατολής και απόπτωσης δοντιών

Οι μέσοι όροι των χρόνων ανατολής και απόπτωσης των δοντιών παρατίθενται στου παρακάτω πίνακες. Αυτοι αντιστοιχουν στα νεογνά και τα μόνιμα δόντια.


Χρόνοι ανατολής και απόπτωσης των νεογνών δοντιών

Άνω γνάθος
# Ανατολή
Κεντρικοί Τομείς 7ος Μήνας
Πλάγιοι Τομείς 9ος Μήνας
Κυνόδοντες 20ος Μήνας
Α΄ Γομφίοι 12ος-16ος Μήνας
Β΄ Γομφίοι 20ος-30ος Μήνας
Κάτω γνάθος
# Ανατολή
Κεντρικοί Τομείς 6ος Μήνας
Πλάγιοι Τομείς 7ος Μήνας
Κυνόδοντες 20ος Μήνας
Α΄ Γομφίοι 25ος Μήνας
Β΄ Γομφίοι 20ος-30ος Μήνας

Χρόνοι ανατολής των μόνιμων δοντιών

# Άνω Γνάθος
Κεντρικοί Τομείς 8ο Έτος
Πλάγιοι Τομείς 9ος Έτος
Κυνόδοντες 11ο Έτος
Α΄ Προγόμφιοι 10 Έτος
Β΄ Προγόμφιοι 11ο Έτος
Α΄ Γομφίοι 6ο Έτος
Β΄ Γομφίοι 12ο Έτος
Γ΄ Γομφίοι 17ο Έτος